Serdecznie zapraszamy Kibiców! Wstęp wolny!

Ashley Whippet® Invitational (AWI)

FREESTYLE

Runda Freestyle jest formą pokazu programu dowolnego, w określonym czasie. Maksymalny wynik możliwy do osiągnięcia to 40 punktów. Na ocenę łączną składają się:

  • Dog (ocena psa)
  • Human (ocena zawodnika)
  • Team (ocena współpracy w drużynie)
  • Overall (wrażenie ogólne)
  • Ocena Catch Ratio (ocena skuteczności łapania dysków przez psa) będzie również brana pod uwagę i odnotowana wg poniższych zasad, ale będzie ona brana pod uwagę TYLKO jako element wyznaczający zwycięstwo w przypadku remisu.

DOG (ocena psa)

W tej kategorii oceniany jest występ psiej części drużyny. Jednymi z elementów oceny psa są skupienie, zaangażowanie w pogoń za dyskiem, ekscytacja, chęć współpracy z przewodnikiem, szybkość, wytrzymałość, skoczność (zarówno bez pomocy jak i z pomocą, np. z użyciem części ciała przewodnika jako podstawy [vault]), świadomość ciała wyrażająca się jego kontrolą w powietrzu i w trakcie prawidłowego lądowania. Zdolność psa do łapania dysków w różnych pozycjach/układach, w różnych odległościach od przewodnika i rzucanych w różnych kierunkach, może zwiększyć ocenę punktową.

HUMAN (ocena zawodnika)

W tej kategorii oceniany jest występ człowieka. Jednymi z elementów podlegających ocenie są zdolności atletyczne, koordynacja, płynne przejścia między figurami, pomysłowość, innowacyjność, kreatywność oraz ogólny poziom umiejętności. Dodatkowymi atutami wpływającymi na ocenę są różnorodność rzutów, panowanie nad dyskami oraz poziom złożoności występu.

TEAM (ocena współpracy w drużynie)

W tej kategorii oceniany jest występ psa i człowieka jako jedna drużyna. Sędzia głównie zwraca uwagę na ogólną spójność drużyny w trakcie występu i komunikację między człowiekiem i psem. Jednymi z elementów branych pod uwagę przy ocenie są płynność występu, zarządzanie dyskami na polu, wykorzystanie pola, innowacyjność, kreatywność, efektywność wykorzystania kilku dysków do wykonania rzutów w szybkim tempie, które sprawią, że pies będzie musiał w szybkim tempie zmieniać kierunek biegu, nie tracąc przy tym kontaktu z przewodnikiem. Wykonanie serii rzutów (w jednym ciągu) połączonych z różnymi trikami i figurami, włączając w to udział psa, będzie dodatkowym atutem wpływającym na ocenę. Występ powinien przebiegać płynnie, bez długich przerw, pomiędzy figurami, na zbieranie dysków lub w innym celu. Krótkie przerwy, w celu przygotowania bardzo trudnych trików, nie mogą negatywnie wpływać na wynik.

OVERALL (wrażenie ogólne)

Jest to kategoria oceniająca ogólne wrażenie występu. Ocenione w niej mogą być elementy, które trudno jest jednoznacznie przyporządkować i ocenić wg wyznaczników innych kategorii. Do takich elementów możemy zaliczyć reakcję publiczności, „energię” występu, ekscytację, „wow factor” („…robi wrażenie!”), zdolności prezentacyjne, zdolności prezentacji zalet psa, człowieka i drużyny. Interpretacja muzyki, wywołane wrażenia artystyczne i sposób ich przedstawienia może również przyczynić się do polepszenia oceny.

CATCH RATIO (ocean skuteczności łapania dysków przez psa)

Ocena ta, to wynik uzyskany przez podzielenie liczby złapanych dysków, przez liczbę wykonanych rzutów i pomnożenie przez 10, następnie zaokrąglenie uzyskanego wyniku do najbliższej jednej dziesiątej punktu (zaokrąglenie do jednego miejsca po przecinku). Przykład: (22 złapane dyski)/(30 rzuconych dysków)*10 = 7,3333, a po zaokrągleniu 7,3 pkt.

Zasady oceny

Runda Freestyle będzie oceniana przez czterech sędziów. Trzech z sędziów będzie indywidualnie odpowiadało za ocenę podlegających im kategorii systemu punktowego, tj.: Dog, Human i Team. Czwarty sędzia będzie liczył Catch ratio. Każdy z sędziów, oprócz sędziego oceniającego Catch ratio, przyzna punkty w kategorii Overall (wrażenie ogólne). Oceny krańcowe (najwyższa i najniższa) zostaną odrzucone, a pozostały wynik będzie wynikiem końcowym w kategorii Overall. Każda z kategorii jest oceniana wg skali od 1 do 10 punktów. Najmniejszą jednostką przyznawanych punktów jest 0,1 punkta. Oceny z kategorii Dog, Human, Team i mediana Overall zostaną zsumowane i będą stanowiły wynik końcowy danej rundy Freestyle.

Wynik kategorii Catch ratio nie jest dodawany do wyniku końcowego, a używany jest tylko jako wyznacznik zwycięzcy w przypadku remisu. Dlatego bardzo trudny występ z mniejszą ilością punktów w kategorii Catch ratio, może potencjalnie uzyskać wyższy wynik końcowy, niż łatwiejszy występ z wyższym wynikiem Catach ratio.

Punkty za złapane dyski będą przyznawane tylko przy tych figurach, które zawierają rzut złapany przez psa. Nie przyznaje się punktów za podanie psu dysku (take). Roller jest punktowany pod warunkiem, że został wykonany celowo, a pies złapał go w zdecydowany sposób.

Figury w których dysk jest wyrzucany i „trącany” przez zawodnika, albo rzuty w których wyrzucany jest jeden lub kilka dysków, które celowo nie są łapane przez psa, ale są łapane przez zawodnika, są również punktowane pod warunkiem, że są czysto wykonane.

Zdrowie psa jest sprawą najważniejszą, dlatego zmuszanie psa do bardzo wysokich albo często powtarzających się odbić od ciała (vaultów), nie przyczyni się do zwiększenia wyniku, a w niektórych przypadkach może pbyć powodem przyznania punktów karnych i/lub dyskwalifikacji.

Sędziowie mają możliwość umieszczenia komentarza (uwag, sugestii) do występu na kartach ocen.

Punkty karne

Przyznanie punktów karnych leży w gestii każdego z sędziów i będzie uwzględnione przy jednej ze składowych ocen freestyle’u, tj, Dog, Human, Team lub/i Overall.

Następujące sytuacje mogą skutkować obniżeniem punktacji:

  • Skręcenie: sytuacja, w której pies skręca/wygina swoje ciało w takim stopniu, który może doprowadzić do obrażeń w trakcie skoku, łapania dysku czy lądownia.
  • Upadek: niestabilny sposób lądowania, podczas którego pies ląduje na ziemi inną częścią ciała niż łapy. Wyjątkiem jest sytuacja gdy pies zaczepi pyskiem o ziemię podczas pogoni za nisko lecącym dyskiem (lub w podobnym przypadku).

Całkowita ocena występu będzie uwzględniała również ocenę sposobu zachowania zawodnika od momentu wejścia na pole, do jego opuszczenia po zakończeniu występu. Jeśli sędzia uzna zachowanie za nieodpowiednie lub niesportowe, może skutkować to obniżeniem oceny końcowej rundy freestyle.

Pole i organizacja występu

Pole do rundy Freestyle musi mieć minimalne wymiary 30 x 50 jardów. Pole ma wyznaczone wejście i wyjście, którego używają zawodnicy w celu usprawnienia organizacji występów. Wejście znajduje się w narożniku z lewej strony namiotu sędziowskiego, a wyście w prawym narożniku. Osoba odpowiedzialna za smycz dopilnuje, aby po występie smyczleżała przy wyjściu. Przy wejściu będzie zapewniony cień oraz świeża woda dla psa. Woda będzie również zapewniona przy bramce wyjściowej.

Przy wyjściu, może być przeprowadzony krótki wywiad przed kamerą (jedno, dwa pytania).

Zawodnik powinien przygotować się do występu i udać w kierunku wejścia na pole startowe kiedy zostanie wyczytany przez speakera (lub nadchodzi jego kolej wg listy startowej). Prosimy tak przygotować się do występu, aby stawić się przy wejściu zanim zakończy się występ poprzedniego zawodnika. Zapewni to płynność przebiegu zawodów.

Ograniczenia czasowe

Runda Freestyle może trwać maksymalnie 120 sekund. Czas liczony jest od momentu pierwszego rzutu. Zawodnik zostanie powiadomiony o pozostałym do końca czasie przy 1 mincie, 30 sekundach, 10 sekundach i o zakończeniu czasu (słowami CZAS lub KONIEC). Występujący w kategorii OPNEN musi wykonać występ o długości przynajmniej 90 sekund, aby został oceniony i zaliczony. Wstęp do rundy (od startu muzyki do pierwszego rzutu) nie powinien być dłuższy niż 15 sekund.

Dyski

W trakcie rundy Freestyle można użyć maksymalnie dziewięciu dysków. Zawodnicy, którzy rozpoczną występ z większą ilością dysków, otrzymają jeden punkt karny.

Muzyka

Zawodnicy muszą dostarczyć muzykę przed rozpoczęciem zawodów. Powinna ona być wyraźnie oznaczona imieniem i nazwiskiem, imieniem psa oraz powinien być wskazany numer utworu. Ze względu na rodzinny charakter imprezy (również obecność dzieci) prosimy unikać utworów o nieodpowiedniej treści. Muzyka musi być dostarczona na płycie CD lub w postaci pliku MP3.

Strój i dodatki

Nie ma ograniczeń dotyczących o stroju zawodnika w trakcie rundy Freestyle. Niemniej jednak użycie nietypowego stroju/kostiumu nie spowoduje zwiększenia oceny, jeśli nie wzbudzi on entuzjazmu wśród publiczności, czy nie zwiększy wrażenia artystycznego całego występu. Zawodnicy powinni unikać strojów, które ograniczają swobodę ruchów i wpływają na płynność występu – może to wpłynąć na niższą ocenę. Sędzia główny może zabronić występu w kostiumie, który jego zdaniem może spowodować uraz psa. Strój psa powinien być ograniczony do bandany lub ściśle przylegającego do ciała ubrania (np. takiego jak zwykł nosić Ashley). Pies nie będzie mógł nosić w trakcie występu luźnych czy wiszących elementów, które sędzia główny uzna jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia psa.

W trakcie występu nie wolno używać dodatków/gadżetów, które nie są częścią stroju noszonego przez zawodnika. Jeśli zawodnik ma wątpliwości co do stroju, czy dodatków, prosimy skonsultować się z sędzią głównym przed występem.